פכ"מ – תכנית משולבת לבוגר (326) תשפ"א

מבנה הלימודים

הלימודים בתכנית ערוכים במתכונת חד-חוגית ונמשכים שלוש שנים. הלימודים בתכנית אינם ניתנים לצרוף עם חוג לימודים נוסף למעט תכנית אמירים.

 

על התלמידים שהתחילו את לימודיהם משנת תשע"ז לצבור 132 נקודות זכות (נ"ז) לתואר במשך שנות לימודיהם לתואר על פי החלוקה הבאה:

תכנית הלימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"א

לימודי חובה שנה א'

54100 מדינה, משק, מוסר: מבוא אינטגרטיבי (שעור) 4 נ"ז
54107 קריאה ביקורתית בפכ"מ (תרגול קורס 54100)      2 נ"ז
54110 מתמטיקה לפכ"מ  4 נ"ז
54111 סטטיסטיקה לפכ"מ    4 נ"ז
57107 מבוא לכלכלה א' (מיקרו)  4 נ"ז
57108 מבוא לכלכלה ב' (מקרו) 4 נ"ז
56103 משטר מדינת ישראל  2 נ"ז
56101 מבוא למדע המדינה: מושגים וגישות 4 נ"ז
56106 פוליטיקה השוואתית 2 נ"ז
15100 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית  א'  2 נ"ז
15200 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית  ב'  2 נ"ז
15101 מבוא לתורת ההגיון 6 נ"ז

                                 

                                                                                    סה"כ 40 נ"ז

לימודי חובה שנה ב'

54118 קריאת טקסטים בפכ"מ 2 נ"ז
54108 יסודות בכלכלה פוליטית 4 נ"ז
54106 תורת המשחקים לפכ"מ 4 נ"ז
57307 תורת המחירים א' 4 נ"ז
57308 תורת המחירים ב'  4 נ"ז

15302 מבוא לתורת ההכרה או 15034 פילוסופיה של הנפש או 15660 Philosophy of Language

4 נ"ז
15020 תולדות הפילוסופיה החדשה  6נ"ז
54316 מבוא למדיניות ציבורית או 56303  מדיניות ומנהל ציבורי 2 נ"ז
56108 מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו  4 נ"ז

                                         

                                                                                                   סה"כ 34 נ"ז

לימודי חובה שנה ג'

54104 סדנה להצגת עבודות אישיות  (קורס בלבד)  2 נ"ז
54109 מבוא לפילוסופיה של מדעי החברה 2 נ"ז
54129 סוגיות בפילוסופיה של מדעי החברה 2 נ"ז
54121 היסטוריה כלכלית 4 נ"ז
54XXX קורס ליבה בפכ"מ  2 נ"ז

                                                             

                                                                                                            סה"כ 12 נ"ז

סה"כ קורסי חובה– 86 נ"ז

 

קורסי בחירה וסמינרים

קורסי הבחירה (כולל סמינרים) בהיקף של 46 נ"ז, ילמדו כהשלמה למכסת קורסים בהיקף 132 נ"ז. על כל סטודנט/ית לבחור תחום עיקרי אחד מהשלושה (המרכיבים את פכ"מ, פילוסופיה, כלכלה או מדע המדינה) בו יש לקחת את מקסימום הנ"ז. שאר נ"ז הבחירה יושלמו ממינימום בשני התחומים הנוספים.

לפי הטבלה המצורפת

קורסי בחירה

מכלכלה

מפילוסופיה

ממדע המדינה

מינימום

5 נ"ז

8 נ"ז

13 נ"ז

מקסימום

25 נ"ז

28 נ"ז

33 נ"ז

 

השלמת מכסת הנ"ז המקסימלית באחד מהתחומים (פילוסופיה, מדע המדינה או כלכלה) לכדי היקף מלא בתואר דו חוגי בתחום. תזכה את התלמיד בהערה מתאימה בגיליון הציונים בסיום התואר.  2 נ"ז זיכוי על סמך ימי מילואים בהתאם לנהלי האוניברסיטה יכללו בנ"ז של התחום אותו התלמיד/ה בחרו למקסם.

עבודות סמינריוניות

בשנה השלישית לתואר (אין לכתוב עבודת סמינר בשנה ב') על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינר או עבודת סמינר אחת ועבודת חקר אחת כמפורט: עבודת סמינר אחת יש לכתוב בתחום אותו הרחבתם ועבודה סמינר נוספת באחד מתוך שני התחומים אותם לא הרחבתם (בו עשיתם מינימום). תקציר עבודה סמינר אחת (שאלת המחקר ותקציר העבודה) לבחירת הסטונדט/ית תוצג במסגרת קורס 54104 הסדנה להצגת עבודות אישיות בסדנה שתתקיים לקראת סוף שנה"ל השלישית. לא ניתן להציג עבודה שכבר הוגשה לבדיקה או עבודה שנעשתה בזוגות.

שימו לב כי אין לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

תלמידים המעוניינים יפנו לייעוץ במזכירות התכנית עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר.

 

חובת לימוד קורס בחירה בשפה האנגלית - החל משנה"ל תשע"ב ואילך חובת קורס בחירה אחד בהיקף 2 נ"ז לפחות הנלמד בשפה האנגלית בציון עובר לפי כללי התכנית.

 

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

  1. ציון 70 לפחות בכל אחד מקורסי החובה בכלכלה, ממ"מ וקריאה ביקורתית.
  2. ציון 60 לפחות במתמטיקה וסטטיסטיקה לפכ"מ.
  3. ממוצע 80 בקורסי החובה במדע המדינה, וממוצע 80 בקורסי החובה של פילוסופיה.
  4. קבלת פטור באנגלית שפה זרה.
  5. קבלת פטור בשפה העברית.

 

מעבר 'על תנאי' לשנה ב'  בכלכלה

תלמיד יוכל לעבור 'על תנאי' לשנה ב' ולקחת קורסי כלכלה של שנה ב' במידה ונבחן בכל קורסי שנה א' וציוניו מקיימים את התנאי: ממוצע 70 לפחות בקורסים 'מבוא לכלכלה א' 57107 ו'מבוא לכלכלה ב' 57108

 

תנאים לסיום תואר בוגר בתכנית פכ"מ

  1. עמידה בתנאי מעבר משנה א' לשנה ב'.
  2. ציון עובר בכל אחד מקורסי החובה, קורסי הבחירה ועבודות הסמינר / חקר כפי שנדרש בחוג נותן הקורס. בקורסים הייחודים של תכנית הפכ"מ בלימודי שנים ב' וג' ציון עובר הינו 70 לפחות.
  3. חובת לימוד של קורס בחירה בשפה האנגלית בהיקף 2 נ"ז לפחות.
  4. חובת קורס אינטרנטי 74122 "הדרכה בשימוש בספריה" בציון "עבר".

הפסקת לימודים

תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו בתכנית בכל שלב במהלך לימודיו, ולהצטרף למתכונת לימודים דו-חוגית או חד-חוגית בחוגים: כלכלה, פילוסופיה או מדע המדינה. מעבר זה כפוף לעמידה בדרישות החוגים הנוגעים בדבר ולרישום במשרד לקבלת תלמידים בהתאם לתנאים המפורטים בשנתון הפקולטה.

לימודים מתקדמים

תכנית פכ"מ אינה מקיימת לימודים לתואר מוסמך. עם זאת, התכנית בנויה באופן בו יוכל התלמיד לסיים את לימודיו ולעמוד בתנאי הקבלה ללימודי המוסמך באחד משלושת החוגים. במהלך לימודיו התלמיד יונחה בבחירת קורסים מתאימים בהתחשב בהעדפותיו בעניין זה.

 

תואר בוגר משותף לתכנית פכ"מ ולתכנית אמירים

תלמיד בתכנית פכ"מ יוכל ללמוד לקראת תואר בוגר משותף לתכנית פכ"מ ולתכנית אמירים של מדעי הרוח.

תנאי קבלה לתכנית המשותפת - עמידה בתנאי הקבלה לתכנית אמירים.

היקף הלימודים בתכנית המשותפת - תכנית הלימודים תהיה 132 נ"ז פכ"מ + 66 נ"ז אמירים (סה"כ 198 נ"ז), שיתפרשו על פני ארבע שנים (מלגת השכר של "אמירים" תינתן רק במהלך שלוש השנים הראשונות)

לתכנון שנת הלימודים ושילוב בין קורסי החובה של שתי התכניות יש להיפגש עם יועץ תכנית פכ"מ.